תנאי שימוש

תנאי שימוש

העדכון האחרון: 12-02-19

 1. כללי

האתר בבעלות חברת ספיריט הפקות עולם בע”מ (להלן: “ספיריט“), בכתובת: רחוב לח״י 27, בני ברק, 5120042 (להלן: “האתר“), המשווקת מוצרי תיירות מגוונים בחו”ל לחברות וליחידים (להלן: “השירותים“) .

תנאים שימוש אלה חלים על כל הגולשים/המשתמשים באתר, לרבות משתמשים שהינם משתפי תוכן, מידע וחומרים או שירותים אחרים באתר.

גישת הגולש לשימוש באתר כפופה להגבלות ולתנאים המפורטים להלן. על ידי שימוש ו/או ביקור באתר, הגולש מאשר ומסכים ללא כל הגבלה ו/או סייג להיות מחויב לכלל תנאי השימוש המפורטים ולהלן (להלן: “תנאי השימוש“) ולתנאים וההגבלות של מדיניות הפרטיות לרבות לעניין תנאי הזמנת השירותים כאמור בתקנון ההזמנה. מובהר כי הוראות מדיניות הפרטיות ותקנון ההזמנה ייקראו בכפיפה אחת עם הוראות תנאי השימוש.

אם הגולש אינו מסכים לתנאים אלו הוא מתבקש לא להשתמש באתר.

 1. הגישה לאתר

 ספיריט מעניקה בזאת לגולש אישור להשתמש באתר כמפורט להלן בתנאי שימוש אלו בכפוף לכך/ ובלבד ש:

 • שימוש הגולש באתר יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות, תנאי השימוש, כל דין רלוונטי ויהיה לצרכי שימוש אישי בלבד.

 • חל איסור על הגולש להעתיק/להפיץ/לקשר כל חלק מהאתר לכל מדיה שהיא ללא אישור מראש ובכתב של ספיריט.

 • לא יעשה כל שינוי בכל חלק מהאתר והשימוש באתר יהיה אך ורק למטרה אשר לשמה הוא נועד.

 • על הגולש לקיים את תנאי והגבלות מדינית הפרטיות ותנאי השימוש כלשונן.

הגולש מסכים לא להשתמש או ליצור כל מערכת אוטומטית, בכלל זה (אך לא רק): “רובוטים”, “עכבישים”, “מחוללים”, “וירוסים”, מערכת לא מקוונת וכיוצא באלה, אשר מאפשרים או עשויים לאפשר גישה לאתר, בין היתר, באופן של משלוח בקשות לשרתי האתר בפרק זמן נתון, או כל מערכת אחרת אשר גולש רגיל וסביר לא מסוגל להפעיל.

 1. זכויות קניין רוחני

האתר ותוכן האתר מסופקים לגולש כמות שהם (“AS IS”), לצורכי מתן מידע לגולש ולשימוש אישי של הגולש בלבד. חל איסור לעשות בהם שימוש, לצלם, לשחזר, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, ברישיון או בדרך אחרת, לכל מטרה אחרת, ללא אישור מראש ובכתב של ספיריט.

התכנים באתר, לרבות יצירות אומנות, גרפיקה, תמונות, טקסט, תוכנה, צלילים, מוסיקה קטעי וידאו, ושמות המופיעים באתר, הנם רכושה (או בשימוש בהרשאה) של ספיריט.

שחזור ושימוש בכל תוכן מהאמורים לעיל על ידי הגולש, הינו אסור בהחלט אלא אם כן, ניתנה לגולש הרשאה ספציפית מטעם ספיריט מראש ובכתב. כל שימוש ללא היתר עלול להפר חוקי/הוראות זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוקי פרטיות ופרסום ו/או חקיקה/ תקנות תקשורת של מדינת ישראל ושל חוקים בינלאומיים ואמנות בינלאומיות.

סימני המסחר, שירותי המסחר, סמלילים, לרבות של ספיריט (כולם יקראו להלן: “סימני המסחר“), אשר מופיעים באתר, בין אם הם רשומים כסימני מסחר של ספיריט ו/או של כל גורם הקשור אליה, ובין אם לאו, שייכים לספיריט בלבד. אין לראות בהצגת תוכן הכלול/המופיע באתר כהרשאה ישירה או משתמעת לגבי מתן כל זכות, רישיון או כותרת לשימוש בסימני המסחר, ללא אישור מראש ובכתב של ספיריט וכל הזכויות בהקשר זה ולאמור לעיל שמורות לספיריט. כל שימוש בתכנים ו/או בזכויות ו/או בסימני המסחר בניגוד לאמור לעיל, מכל מין וסוג שהוא ובכל צורה, הינו אסור בתכלית וייחשב כשימוש לרעה, וכעוולה מסחרית והפרת זכויות כמשמען לפי כל דין. על הגולש לדעת, כי ספיריט רואה בקניין הרוחני שלה כאחד הנכסים היקרים ביותר שלה והיא תאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלה לגבי כלל האמור לעיל ולהלן, במלוא חומרת הדין.

הגולש מסכים שלא לעשות כל שימוש, העתקה או הפצה של התוכן שלא הותר במפורש בתקנון זה, לרבות: כל שימוש, העתקה או הפצה למשתמשים, צדדים שלישיים שהושגו דרך האתר, לכל מטרה מסחרית. כאשר הגולש “מוריד” או מדפיס צילום/העתק של תוכן מהאתר, לשימושו האישי, הגולש מחויב לשמור על זכויות היוצרים ולכבד את כל ההוראות הנוגעות לקניין הרוחני של ספיריט ו/או של כל צד ג’, כאמור בתקנון זה ולפי כל דין.

הגולש מסכים לא לעקוף/למנוע או להפריע בכל דרך אחרת לאבטחת התכנים של ספיריט באתר או להפעיל תוכנות המונעות/מגבילות את השימוש באתר או העתקה של כל תוכן באתר או לאכוף מגבלות על שימוש באתר/ בתוכן של האתר.

 1. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים שעימם יוכל הגולש ליצור קשר ו/או “להוריד” תוכן. אלא אם צוין אחרת, אתרים ותוכן מעין אלו מסופקים על ידי חברות שאינן שייכות /מקושרות/מאוגדות/ מסונפות/כלולות עם ספיריט. ספיריט ו/או כל גורם הקשור אליה, אינם תומכים או מציגים או אחראים בכל הנוגע לאתרים אלו ויתכן שלא בוצעה סקירה של התוכן באתרים אלו. לספיריט אין כל שליטה והיא מתנערת מכל אחריות בכל הנוגע לתוכן ו/או מדיניות הפרטיות ו/או ההתנהלות באתרי צדדים שלישיים. בנוסף, ספיריט אינה יכולה לצנזר או לערוך את התוכן המוצג באתרי צדדים שלישיים.

ספיריט אינה מציגה/אינה מתחייבת לגבי אמינות התוכן או בנוגע להיבטים אחרים של המידע הכלול/המוצג באתרי צדדים שלישיים, או מקורות או שרתים חיצוניים לאתר ובנוסף ספיריט אינה בהכרח תומכת באתרים/שרתים/מקורות מעין אלו.

בהתאם לכך, ספיריט ממליצה לגולש להיות מודע לכך שכאשר הוא עוזב את האתר לטובת אתרים אחרים עליו לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות בכל אתר שהוא מבקר בו.

על ידי שימוש באתר, הגולש פוטר את ספיריט ו/או כל גורם הקשור אליה, באופן סופי מוחלט ובלתי חוזר, מכל אחריות כלשהי בקשר לגלישתו באתר של צד שלישי.

 1. הגבלת אחריות

האתר והתוכן מסופקים “AS IS”, כמות שהם, ללא כל אחריות מכל סוג שהוא במפורש או במשתמע, לרבות אך לא רק, אחריות בנוגע לסחירות או התאמה למטרה מסוימת מלבד אחריות המובעת באופן מלא.

בבחירתו לגלוש באתר, הגולש מצהיר בזאת במפורש על ידיעתו והסכמתו לכך שהשימוש באתר, בכל צורה שהיא, הינו באחריותו הבלעדית. בהתאמה, ספיריט וגם חברות בשיתוף עמה ו/או כל גורם הקשור אליה בכל צורה שהיא, לרבות בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, סוכניה, ספקי תוכן, וכל אדם אחר מטעמה אינם מתחייבים לכך או יהיו אחראים לכך שהאתר יפעל ללא הפרעות ושגיאות ולא יהיו אחראים בשום אופן או צורה, בכל אחריות שהיא, לגבי התוצאות העלולות לנבוע משימוש באתר או לגבי הדיוק של המידע, האמינות של התוכן ושל כל מידע וכל שירות המסופק/הניתן באמצעות האתר.

הפטור מאחריות כאמור חל ויחול בנוגע לכל נזק או פגיעה העלולים לנבוע/להיגרם בגין כל כישלון בביצוע, טעות, שגיאה, השמטה, כשל, הפסקה בתקשורת, שיהוי/עיכוב בתקשורת/בשידור, וירוס מחשב, כשל של התקשורת הקווית, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית, בין אם מדובר בנזקים/תוצאות הפרה בגין חוזה או שימוש ברישומים, ובין אם מדובר בהתנהגות נזיקית, רשלנות או בגין כל עילת תביעה אחרת.

בנוסף לתנאים שפורטו לעיל, ספיריט לרבות בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, סוכניה וכל אדם אחר מטעמה לא יישאו באחריות, ללא קשר לסיבה או למשך הזמן בנוגע לכל טעות, אי דיוקים, השמטות או פגמים אחרים. לא יהיו אחראים לגבי האותנטיות של המידע באתר או לכל עיכוב או הפרעה בשידור וכן במסירת המידע לגולש או לכל טענה ו/או נזק ו/או הפסד שעלולים להיווצר/להיגרם כתוצאה מכך ובכלל זאת לא יהיו אחראיים לטעויות הקשורות במידע שהתקבל מספקים של השירותים (לרבות פערי מחירים) ו/או בשל טעויות הקשורות בספקים ו/או בצדדי ג’ כהגדרתם בתקנון ההזמנה.

התוכן המוצג באתר מוצג לצרכי המחשה בלבד, ואין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטת רכישה או בחירה במוצר או שירות של החברה. רק הוראות תקנון ההזמנה, וכן תוכן ומידע בכתב אשר ימסרו על ידי נציגיה הרשמיים ללקוחותיה של החברה במסגרת תהליך ההזמנה, יחייבו את החברה.

בשום מקרה, ספיריט לרבות בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, סוכניה וכל אדם אחר מטעמה או כל אדם/ישות המעורבים ביצירת/הפקת או הפצת האתר לא יהיו אחראים לנזקים מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או עונשיים שעלולים להיווצר כתוצאה  ו/או בקשר עם השימוש באתר או מחוסר היכולת להשתמש באתר.

 1. פיצוי ושיפוי

בהחלטתו לגלוש באתר, הגולש מסכים מראש ומתחייב בזאת להגן, לשפות ולפצות את ספיריט, ו/או כל גורם/תאגיד הקשור אליה, דירקטורים, נושאי משרה, עובדים/סוכנים/ נציגים ו/או כל מי מטעמה, בגין כל טענה, נזק, חובות, הפסדים, התחייבויות, עלויות / חובות והוצאות (לרבות אך לא רק שכר טרחת עו”ד) הנובעים מאחד או יותר מן המקרים הבאים:

 • השימוש של הגולש באתר והגישה לאתר.

 • הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, על ידי הגולש.

 • הפר זכות של צד שלישי על ידי הגולש לרבות אך לא רק זכות יוצרים, זכות קניינית או זכות פרטיות.

הגנה זו וחובת השיפוי תעמוד לספיריט ו/או כל גורם הקשור אליה, ביחס לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביחס לאופן השימוש של הגולש באתר.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

ספיריט שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או לערוך את תנאי השימוש מעת לעת. כאשר ספיריט תפרסם שינויים בתנאי השימוש, ספיריט תעדכן את תאריך “העדכון האחרון” בחלק העליון של מדיניות הפרטיות. אנו ממליצים לך לעיין בתנאי השימוש מעת לעת, בכדי להיות מודע לשינויים אפשריים כאמור. המשך שימושך באתר לאחר שינוי תנאי השימוש ייחשב כקבלה מלאה שלך את תנאי השימוש המתוקנים, ללא יוצא מן הכלל.

 1. סמכות שיפוט והדין החל

תנאי השימוש והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על הצדדים כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומו של הגולש. הסמכות הבלעדית לדון בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה הקשורה לאתר ו/או לתנאים אלה, תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז תל אביב בלבד.

 1. שונות

תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בין ספיריט לבין הגולש, על כן, הגולש מאשר שהינו מעל גיל 18 או שניתן אישור הוריו או אפטרופוס חוקי שלו לשימושו באתר והוא רשאי להיכנס/למלא באופן מלא את התנאים, החובות ההצהרות, המצגים והאחריות המפורטים בהסכם זה (תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) ולציית ולעמוד בכל תנאיו ופרטיו.

ככל שהוראה מסוימת של תנאי השימוש, תיחשב כלא חוקית בהתאם להחלטה של בית משפט מוסמך, הדבר לא יפגע בתוקף של שאר ההוראות של ההסכם אשר תיוותרנה בעלות תוקף מלא.

שום ויתור של ספיריט ו/או כל גורם הקשור אליה, על כל הוראה/תנאי מתנאי השימוש לא יחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תנאי כזה או אחר, ואי אכיפת/שתיקה ביחס להוראה מסוימת מתנאי השימוש לא תחשב כוויתור על הזכות.

 

הערכים של Spirit

 • 01

  יצירתיות

  בכל דבר שאנו עושים תמיד נחפש את הזווית השונה, היחודית, המרגשת והמפתיעה, זו שאיש עוד לא חשב עליה - לא אתם, לא הקולגות שלנו ואפילו לא אנחנו.

 • 02

  התשוקה לאקזוטי

  כאלו אנחנו. נמשכים אל הלא-מוכר, המסתורי,הממתין לגילוי. זה מה שגורם לדם בעורקינו לזרום, מסעיר לנו את הדימיון ומעורר בנו את התשוקה ליעד הבא.

 • 03

  איכות ללא פשרות

  יש שיקראו לזה פרפקציוניזם, אנחנו קוראים לזה מחוייבות. מחוייבות להעניק לכם חוויית פרימיום אקסקלוסיבית בכל שלב ושלב בטיול, תוך הקפדה בלתי מתפשרת על כל פרט, מהגדול לקטן.

 • 04

  חוויה בהתאמה אישית

  אנו אוהבים אנשים סקרנים ופתוחים, ששואפים לחוות את העולם בדרכם היחודית. אין אתגר שמספק אותנו יותר מלתפור עבורכם את הטיול האולטימטיבי, בהתאם לשאיפות, לחלומות ולצרכים שלכם.